Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art. – 1  Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.
Dag: kalenderdag;

Werkdag: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd nationale feestdagen
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Ar. 2 – Identiteit van de Ondernemer

 

Naam ondernemer: Monique de Vries

Handelend onder de naam: Shungite Nederland

Vestigings adres:

Brederodestraat 20

2042 BE Zandvoort

Telefoonnummer: 06-23 94 02 47

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Voor het retourneren van producten stelt de ondernemer op aanvraag het retourneringsadres van het warehouse beschikbaar.

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 69159025

 

Art. 3 – Toepasselijkheid

 

3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.

3.2   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.

3.3  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.

 

Art. 4 – Het aanbod

 

4.1  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een, met voorbehoud van kleurverschillen, een getrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

4.3       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 6. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief;
 7. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 8. de manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 9. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 10. het cookie- en privacy beleid

 

 

 

Art. 5 – De overeenkomst

 

5.1       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

5.2       Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van deze aanvaarding.  Consument dient voor betaling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, cookie- en privacy beleid van de Ondernemer. Bij het ontbreken van een expliciet akkoord zal betaling door de Consument van de producten worden beschouwd als het geven van bovenbedoeld akkoord.

 

5.3       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

5.4       De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.5       De Ondernemer zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of elektronisch meesturen dan wel aangeven in deze algemene voor- waarden en/of op de website:

 1. het (email)adres van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
 2. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

Art. 6 Levering en retourneren van producten 

 

 6.1 – Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. –

 

6.3 De ondernemer zal de retour gezonden artikelen beoordelen of deze in ongeschonden staat zijn en geschikt zijn voor wederverkoop. Indien dit niet het geval mocht zijn zal de ondernemer de artikelen niet aanvaarden.

 

6.4 Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden indien u dit binnen 14 dagen na ontvangstdatum telefonisch kenbaar maakt aan de ondernemer via tel; 06 -23940247.  Consument dient  de aanwijzingen vervolgens  op te volgen van de ondernemer hoe de artikelen te retourneren. Deze aanwijzingen zullen door de ondernemer elektronisch  verzonden worden naar het email adres van de consument waarop eveneens de bestelling/aankoop in den beginsel heeft plaats gevonden.

 

Art. 7 – Kosten in geval ontbinding overeenkomst

 

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Er zullen door de Ondernemer administratie en handelingskosten in rekening gebracht worden met een maximum van € 20,- Deze kosten zullen verrekend worden met de terugbetaling na terugzending van de aangekochte artikelen.

 

Art. 8 Uitsluiting Herroepingsrecht

 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument

– op maat en op specifieke hoeveelheden gemaakt worden

– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

– die snel kunnen bederven of verouderen;

– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

– voor losse kranten en tijdschriften;

– voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

– betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

– betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Art. 9 – De prijs

 

9.1       Indien door de Ondernemer een geldigheidsduur wordt vermeld, zal de in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd worden, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

9.2       Het is de Ondernemer toegestaan te allen tijde de prijzen of beeldmateriaal te wijzigen van de aan- geboden producten.

9.3       De in het aanbod van producten voor Consumenten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Art. 10 – Conformiteit en Garantie

 

10.1       De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2       Een door de Ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden.

 

Art. 11 – Levering en uitvoering

 

11.1     De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

11.2     Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument voor dit doel aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3     Met inachtneming van hetgeen hierover in art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed in de regel binnen 1 Werkdag doch uiterlijk binnen 3 Werkdagen dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan bericht. Slechts in het geval de onredelijk lang vertraagde bezorging dan wel een “niet bezorging”  te wijten is aan de Ondernemer, heeft de Consument het recht van ontbinding van de overeenkomst.

11.4     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij in een bepaald geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 12 – Betaling

 

12.1     Voor zover niet anders is overeengekomen, dient door de Consument het verschuldigde bedrag te worden voldaan alvorens de Ondernemer tot levering van het product overgaat.

12.2     De Consument heeft de plicht om juiste betaalgegevens te vermelden en onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

12.3     In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Art. 13 – Aansprakelijkheid

 

 13.1     De Ondernemer zal haar verplichtingen op grond van de overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van enig resultaat.

13.2     Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, winstderving en gemiste besparingen.

 

Art. 14 – Overmacht

 

14.1     Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ondernemer of zijn toeleveranciers worden daaronder begrepen.

14.3     De leveringstermijn van de producten worden opgeschort met de periode waarin de Ondernemer door overmacht verhinderd is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

14.4     Van een geval van overmacht zal, zo nodig onder overlegging van de benodigde bewijsstukken, schriftelijk aan de Consument mededeling worden gedaan.

14.5     Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht gedurende 2 weken geheel of vrijwel geheel onmogelijk is, kan de Consument de overeenkomst beëindigen. Bij deze beëindiging behoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen en zijn de Ondernemer en Consument over en weer niet tot enige schadevergoeding gehouden. De door de Consument gemaakte kosten zullen door Ondernemer worden geretourneerd.

 

Art. 15 – Klachtenregeling

 

15.1     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. Deze indiening geschiedt middels een door Ondernemer daartoe ter beschikking gesteld email adres [email protected] dat eveneens bekend is gemaakt op de website van de ondernemer.

15.2    Bij de Ondernemer ingediende klachten, waarbij hetgeen in art. 14. 2 door de Consument in acht wordt genomen, worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Art. 16 – Intellectuele eigendom

 

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de content (zoals afbeeldingen, logo’s etc.) op de website berusten bij de Ondernemer. Het is de Consument niet toegestaan deze content voor commerciële doeleinden te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

 

 Art. 17 – Recht en Geschillen

 

17.1     Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in der minne te schikken.

17.2     Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.3     Geschillen tussen de Consument en de Ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Ondernemer te leveren of geleverde producten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Art. 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Overeengekomen aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen tussen een Consument en Ondernemer worden vastgelegd op schriftelijke of elektronische wijze.

———–

versie maart 2022

Voor de S.C.M.H. ® Workshops en opleidingen zijn de Algemene voorwaarden van het S.C.M.H. ® Opleidings instituut van kracht zie www.scmh-opleiding.nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN AFFILITATES

Definities:
ADVERTEERDER:
“Adverteerder” verwijst naar Monique de Vries handelend onder de naam Shungite Nederland, gevestigd te Zandvoort – Koningstraat 79 -2042 VH, de partij die producten/diensten aanbiedt en dit affiliate-programma heeft opgezet.

AFFILIATES:
“Affiliate”: verwijst naar een individu of entiteit die akkoord is gegaan om producten/diensten van de Adverteerder te promoten en commissies te ontvangen op basis van gegenereerde verkopen. Een Affiliate kan de promotiematerialen en unieke affiliate-links van de Adverteerder gebruiken om de producten/diensten te promoten. Een Affiliate is een individu of entiteit die door de Adverteerder is geaccepteerd om deel te nemen aan het affiliate-programma. De Affiliate heeft geen autoriteit om namens de Adverteerder te spreken of bindende overeenkomsten aan te gaan.

COMMISSIE
“Commissie”: verwijst naar het geldbedrag dat aan de Affiliate wordt betaald als vergoeding voor het genereren van verkopen via zijn/haar affiliate-links.

1. Doel en Samenwerking:
De Adverteerder stelt een affiliate-programma beschikbaar waarbij de Affiliate producten/diensten van de Adverteerder kan promoten. De Affiliate gaat akkoord om producten/diensten van de Adverteerder te promoten en ontvangt commissies over verkopen die via zijn/haar unieke affiliate-links zijn gegenereerd.

2. Commissie en Betaling:
De Affiliate ontvangt een commissie op basis van de verkopen die worden gegenereerd via zijn/haar affiliate-links. Commissies zullen per product overeengekomen worden en na wederzijds akkoord zullen de referal links aangemaakt worden. Betalingen worden 1x per twee weken uitgevoerd en overgemaakt naar het rekeningnummer van de Affiliate dat bij registratie aan adverteerder is doorgegeven.

3. Belastingverantwoordelijkheid:
De Affiliate gaat akkoord om alle commissies aan te geven bij de relevante belastingautoriteiten en voldoen aan alle toepasselijke belastingwetten. De Affiliate erkent dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar belastingverplichtingen.

4. Naleving van Wetten en Regels:
De Affiliate gaat akkoord om alle toepasselijke wetten en regels na te leven met betrekking tot zijn/haar promotieactiviteiten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het naleven van wetten met betrekking tot spam, valse claims en misleidende advertenties.

5. Intellectuele Eigendom:
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de promotiematerialen, producten en diensten van de Adverteerder blijven eigendom van de Adverteerder. De Affiliate verkrijgt geen rechten op dergelijke intellectuele eigendom.

6. Beëindiging:
Beide partijen kunnen dit contract op elk moment beëindigen met schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Bij beëindiging zal de Affiliate geen nieuwe commissies meer verdienen, maar blijven commissies die nog verschuldigd zijn voor reeds gegenereerde verkopen van kracht.

7. Geschillen:
Eventuele geschillen die voortvloeien uit dit contract zullen in goed vertrouwen worden opgelost tussen de partijen. In geval van een geschil kan elke partij een poging doen om het geschil op informele wijze op te lossen voordat juridische stappen worden ondernomen.

“Deze overeenkomst is onderhevig aan het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Noord-Holland, Nederland.”

Versie 24-8-2023